FC Argeș poate fi cumpărat și în rate!

Marius ANGHEL 15 Jun. 2013, 18:39 Seria 2
FC Argeș** poate fi cumpărat și în rate!

Cornel Penescu a băgat FC Argeș în insolvență și a cerut Tribunalului Comercial desem­na­rea Cabi­ne­tului Individual de Insolvență Ni­colae Enoiu ca ad­ministrator ju­diciar care să facă un plan de re­organizare a clu­bului. Pentru a vedea care sunt soluțiile de re­dresare a grupării din Trivale, am discutat cu D.C., spe­cialist ce operează în do­meniul insolvenței, care ne-a prezentat pașii pe care îi va face administratorul ju­diciar în încercarea de a rea­du­ce clubul pe linia de plutire. Iată ce ne-a spus acesta.

Administratorul judiciar desemnează administratorul special

După pronunțarea sentinței sau în­che­ie­rii de deschidere a procedurii ge­nerale a in­solvenței, judecătorul sindic va con­sem­na potrivit prevederilor lega­le o serie de ter­mene procedurale cu privire la ter­me­nul-limită de depunere a declarațiilor de cre­anțe, de întocmire a tabelului pre­li­mi­nar al creanțelor și de contestare a a­ces­tuia, de întocmire a raportului cauzal, data primei adunări a creditorilor, precum și de con­tinuare a procedurii. Totodată, acesta va desem­na administratorul judiciar pro­vi­zo­riu, ur­mând să fie confirmat de regulă în ca­drul primei adunări a creditorilor. După con­firmare, practicianul în insolvență con­­­fir­mat va desemna un administrator spe­­cial, care va manegeria de principiu ac­ti­vi­ta­tea debitoarei, numai cu acordul și sub stricta observație a administrato­ru­lui ju­di­ci­ar. Cu alte cuvinte, acesta nu va putea dis­pune nici un act comercial sau de fon­du­rile și conturile firmei fără sem­nă­tura a­ces­tuia. De regulă, admi­nis­­tra­torul special este indicat să nu fie unul din foștii ad­mi­nis­tratori sau asociați ai firmei, ci o per­soa­nă desemnată chiar de Adunarea Cre­di­to­rilor, avându-se în ve­de­re o serie de as­pec­te cu privire la pro­bitatea profesională și mo­rală a a­ces­tu­ia, notorietatea în do­me­niul în care își de­rulează activitatea, bu­na reputație a a­cestuia.

Cine va controla gruparea din Trivale

Prima adunare a creditorilor va avea de regulă pe ordinea de zi: prezentarea si­tu­ației debitoarei, cu eventuale propu­neri de continuare a perioadei de ob­ser­vație; de­semnarea administratorului spe­cial; de­semnarea Comitetului Cre­di­to­­rilor (de regulă, format din 3-5 mem­bri, aleși din rândul creditorilor pe ca­te­gorii de creanțe și ponderea a­cestora); con­firmarea ad­mi­nis­tratorului judiciar de­semnat de jude­că­to­rul sindic și ono­ra­riul acestuia, precum și alte men­țiuni. De precizat că, de la data des­chiderii pro­cedurii generale a in­sol­ven­ței, de con­turile și operațiunile ban­care ale de­bi­toarei (încasări, plăți etc.) nu se dis­pu­ne decât cu acordul și în­cuviin­țarea ad­mi­nistratorului judiciar.

Salariații trebuie să-și aleagă un reprezentant în Comitetul Creditorilor

Creanțele și drepturile salariale se în­­scriu în tabelul creanțelor din oficiu, ne­fiind ob­ligatorie întocmirea unei de­cla­­rații de cre­anță sau plata taxelor și timbrelor ju­di­ci­are. Indicat ar fi ca sala­riații să-și de­sem­neze un reprezentant al acestora, ca­re să le reprezinte intere­sele în cadrul pro­ce­durii, de regulă mem­­­bru al Comitetului Cre­ditorilor, cu drept de veto pentru orice de­cizie ce se supune dezbaterii colective în proce­dură.
 
Patrimoniul societății va fi evaluat

După confirmare, administratorul ju­di­ci­ar va proceda la evaluarea activității co­mer­ciale în ansamblul său, urmând să con­voa­ce Adunarea/Comitetul Cre­di­torilor pen­­tru a selecta o firmă (de re­gu­lă, de no­to­rietate națională și inter­na­ți­o­nală de con­sultanță și audit) care să evalueze to­ta­litatea activelor din pa­tri­mo­niul de­bi­toa­rei ce urmează să fie con­semnată într-un ra­port. Cel mai im­por­tant patrimoniu o re­pre­zintă poten­ți­a­lul uman, antrenori, ju­că­tori, personal auxiliar. În general, dacă va­loa­rea de piață a businesului în ansamblul său a­co­peră masa credală, cu acordul cre­ditorilor se poate vinde potențialilor cli­enți interesați, indiferent dacă se află în pro­cedura generală sau simplificată a in­­sol­venței. Un potențial investitor poate pre­lua clubul și în rate, conform pre­ve­de­­ri­lor legale, numai cu acordul Adu­nă­rii Cre­di­torilor. Aceste aspecte urmează de re­gulă să fie supuse dezbaterii co­lec­tive de că­tre administratorul judiciar. Etapele pro­ce­durale prevăd o serie de ter­mene și e­ta­pe ce trebuie parcurse succesiv. Toa­te aceste activități sunt con­­semnate de administratorul judiciar într-un ra­port ce se întocmește lunar și se de­pu­ne la do­sarul cauzei.
 
Surse de venit pe perioada insolvenței

De regulă, sub directa supraveghere și ad­ministrare a practicianului în in­sol­vență, fir­mele debitoare își continuă ac­ti­vitatea po­trivit specificului. Se urmă­resc poten­ți­a­lul de piață, clienții, fur­ni­zorii, punctele tari și slabe ale afacerii, cu scopul de a le co­rec­ta și îm­bunătăți, reducerea chel­tu­ie­li­lor, pre­cum și alte surse de venit (în cazul de față, sumele ob­ținute din eventuala vân­za­re a ju­că­to­rilor, închirierea unor spații co­merciale etc.). Fiind un brand de no­to­­ri­e­tate, una dintre cele mai importante va­lori îl re­pre­zintă logoul și sigla clu­bului, po­ten­țialul uman format din antre­nori și ju­că­tori. Toate acestea urmează de prin­ci­piu să facă parte integrantă din busines în an­sam­blul său. Din acest motiv, este foarte im­portant ca evalu­area celor mai sus-pre­ci­zate să fie e­fectuată în condiții de trans­pa­rență și cu respectarea dis­pozițiilor pre­vă­zute de Legea 85/2006, republicată. 

Salariații își iau primii banii

În eventualitatea în care urmează să fie confirmat planul de reorganizare de­pus de debitoare, programul de plăți pre­­­vă­zut de acesta trebuie să fie res­pec­tat cu stric­tețe, în caz contrar, orice par­te inte­re­sa­tă (având calitate proce­suală activă) poa­te solicita trecerea la faliment. Înca­să­ri­le și sumele de bani ob­ținute atât în pro­ce­dura generală, cât și în faliment urmează să fie distribuite cu prioritate salariaților, a­ceș­tia având în­tâietate față de restul cre­an­țe­lor, ex­cep­ție făcând cheltuielile procedu­ra­le­(onorariu practician în insolvență, taxe ju­­di­ciare, timbre, experți). De regulă, o­no­­ra­ri­ul practicianului în insolvență, în func­ție de com­plexitatea cauzei, de ma­sa credală, de modul de administra­re a afacerii etc., se aprobă de către Adu­na­rea Creditorilor (este un onorariu fix lu­nar și unul variabil de succes, de regulă în­tre 5 și 10% din va­loa­rea sumelor dis­tri­buite creditorilor). 
 
Jucătorii vor fi plătiți din încasări

În perioada insolvenței, jucătorii își vor pri­mi banii în funcție de încasări și de ba­nii disponibili din cont la data des­chiderii pro­cedurii. Primele de joc se pot da tot în funcție de încasările clubului (vân­zarea bi­le­telor de meci, drepturi de te­levizare, în­chi­rierea unor active mo­bi­le și / imobile, alte surse).

Sursa: Curierul Zilei

Marius ANGHEL 15 Jun. 2013, 18:39 Seria 2
Pe aceeași temă