FC Argeș a intrat în insolvență! Tribunalul le-a admis cererea

Marius ANGHEL 20 Jun. 2013, 14:42 Seria 2
FC Argeș a intrat în insolvență!** Tribunalul le-a admis cererea

Aseară s-a dat verdictul cu privire la planul de reorganizare a echipei FC Argeș. Tribunalul Comercial Argeș a admis cererea cu privire la intrarea în insolvență a echipei, iar următorul termen a fost fixat pe 14 august.

„Admite cererea formulată de debitoarea Fotbal Club Argeș SA pentru deschiderea procedurii generale de insolvență. În temeiul art.32 alin. 1 din Legea nr.85/2006 privind procedura de insolvență, dispune deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei Fotbal Club Argeș SA.

În temeiul art. 11 pct.1 lit.c, raportat la art.34 din Legea privind procedura de insolvență, numește administrator judiciar pe Enoiu Niculae, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art.20 din lege, cu o retribuție lunară de 1000 lei, la care se adaugă TVA în funcție de prevederile legale.

Pune în vedere debitorului dispozițiile art.46 din Legea nr.85/2006. În temeiul art.11 alin.2 teza a-II-a raportat la art.20 alin.1 lit.e din Legea nr.85/2006 și art.49 pct.1 lit.a și pct.2 din aceeași lege, menține dreptul de administrare al debitorului, pe perioada de observație, exercitarea atribuțiilor manageriale urmând a fi făcută sub supravegherea administratorului judiciar. În baza art.48 din lege dă dispoziție băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acesta fără un ordin al administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea declarațiilor de creanță la 1.08.2013.
Termen la 14.08.2013 pentru continuarea procedurii.”

Președintele AJF Argeș: Echipa poate ajunge în Liga a V-a!

Dacă pe plan juridic clubul se poate reorganiza sub con­ducerea unui administrator judiciar, care va face un plan de redresare a e­chi­pei, pe plan sportiv, intrarea clubului în insolvență poate avea con­se­cin­țe catas­tro­fale.

Președintele Asociației Județene de Fot­bal Argeș, Cornel Sorescu, membru în Co­mi­sia Cen­trală a Arbitrilor, a explicat, pentru Curierul Zilei, ce se poa­te în­tâmpla cu FC Argeș pe plan spor­tiv: „Dacă si­tu­ația financiară a clubului nu se va redresa și va fi declarat falimentul so­ci­e­tă­ții, clubul va fi dez­a­filiat de la FRF și va a­jun­ge în Liga a V-a. Pe plan sportiv, dacă nu faci do­va­da banilor, nu ți se acordă licența. Săp­tămâna viitoare, se va re­uni Co­mi­te­tul Exe­cutiv al FRF și va analiza si­tuația echipelor din ligile I și a II-a. Dacă un club este în in­sol­ven­ță, se va acor­da un termen de grație pentru a putea fi re­dre­sat financiar. Dacă planul de reorga­nizare fă­cut de ad­mi­nis­tra­torul fi­nan­ci­ar nu dă re­zul­ta­te, acesta va fi ne­voit să de­cla­re fa­limentul. Mai există po­si­bi­li­ta­tea ca, la do­uă nepro­gra­mări pe par­­cur­sul u­nui sezon com­­petițional, să fii exclus din com­pe­ti­ție. Ex­clu­derea dintr-o competiție în­seamnă au­tomat dez­afilierea. Jucătorii pot deveni liberi de con­­tract doar în momentul declarării fali­men­tului societății pe care func­ționează clu­bul. Pe­ri­co­lul cel mai mare pentru FC Argeș vi­ne de la FRF, întrucât tre­bu­ie să facă dovada ba­ni­lor pentru următorul sezon”.

Marius ANGHEL 20 Jun. 2013, 14:42 Seria 2
Pe aceeași temă