Conducerea FC Argeș a cerut deschiderea procedurii de insolvență!

Marius ANGHEL 14 Jun. 2013, 13:46 Seria 2

Clubul FC Argeș este în colaps financiar din cauza managementului de­zas­truos implementat de familia Penescu, acționarul majoritar al gru­pă­rii din Trivale. Problemele financiare cu care se confruntă echipa alb-violetă durează de mulți ani, însă, acum câteva zile, conducerea grupării din Trivale a cerut oficial intrarea clubului în insolvență.

Administratorul delegat al clu­bului FC Argeș a făcut o adresă pe 11 iunie 2013 la Tribunalul Co­­­­mercial Argeș, în care a cerut intrarea clubului în procedura de insolvență. În cererea făcută de Cătălin Barbu se specifică foarte clar că FC Argeș SA nu mai poa­­te plăti datoriile acumulate către stat și către terți și a cerut desemnarea Cabinetului Indivi­du­­­al de Insolvență Nicolae Eno­iu ca administrator judiciar care să facă un plan de reorganizare a clubului. Acesta urmează să e­­­valueze bunurile mobile și i­mo­bile, care pot fi valorificate ulte­ri­or prin licitație publică, banii ob­ținuți urmând a fi dați creditorilor și apoi salariaților. În eventua­li­ta­­tea în care situația economi­că nu se redresează, lichidatorul va propune instanței intrarea clu­bu­lui în faliment și radierea firmei din registrul firmelor. În a­cest caz, jucătorii ar deveni liberi de contract și ar putea pleca la alte echipe fără ca FC Argeș să mai aibă vreo pretenție financiară a­su­pra lor.

2 milioane euro datorii către Fisc și terți

Dosarul depus de Cătălin Bar­­bu la Tribunalul Comercial Ar­­geș conține, printre altele, și bu­getul de venituri și cheltuieli ale clubului pe anul 2012, dar și o listă de trei pagini cu persoa­nele fizice și juridice care au de primit bani de la club. Datoria pe care FC Argeș o are către terți în care sunt incluși actualii jucători dar și foști tehnicieni este de 5.370.505 lei (n.r. – 1.234.598 e­uro la un curs de 4,35 lei), la ca­re se adaugă cea către Fisc, în valoare de 3.293.033 lei (n.r. -757.019 euro), contabilizată la 31 martie 2013. 

Dacă adunăm a­­ceste două sume, rezultă un to­­tal de 8.663.538 lei  (n.r.- 2 mi­li­oane de euro). Printre terții care ar urma să primească bani de la administratorul judiciar se regă­sește Andrei Penescu, care are de luat 634.507 lei, dar și firma PIC, patronată de tatăl său, ca­­re are de încasat 425.056 lei. În bilanțul contabil pe 2012, FC Ar­geș a anunțat că fi­gu­rea­ză cu o pierdere de 3.001.673 lei.

Ce înseamnă intrarea în insolvență

Pentru a vedea ce înseamnă intrarea în insolvență a societăților comerciale, în cazul nostru a firmelor care au ca obiect de activitate fot­balul, am discutat cu D.C., specialist care operează în domeniul insolvenței: „Fiind solicitată deschiderea procedurii generale a insolvenței (nu simplificată, care ar fi condus direct la faliment), administratorul judiciar urmează să întocmească în termenele stabilite de lege raportul cauzelor și împrejurărilor care au condus la apariția stării de insolvență, precum și un raport în care va propune continuarea perioadei de observație și depunerea unui eventual plan de reorganizare, fie intrarea în procedura simplificată (faliment). Tot în această perioadă, acesta va întocmi și tabelul preliminar al creanțelor, tabel vizavi de care părțile interesate vor putea să formuleze contestații cu privire la creanțele și drepturile de preferință inserate în acest document, ulterior urmînd să fie convocată adunarea creditorilor. Cererea debitorului se judecă de urgență în termen de 5 zile în camera de consiliu, fără citarea părților. Precizăm că insolvența este o procedură de protecție și de salvare a unei firme, iar pe durata ei aceasta nu plătește datoriile acumulate către terți pînă la momentul declanșării procedurii. Procedura specială a in­sol­venței prevede perioada de observație, urmată de propunerea aprobării unui plan de reorganizare sau trecerea la faliment”.
 
Pasul 1. Intrarea în insolvență

O firmă (n.r. –  în cazul nostru, club cu activitate sportivă) este declarată în insolvență după ce Tribunalul Comercial constată că societatea are pro­bleme serioase cu cash-flow-ul, cu capitalizarea firmei, iar aceasta a acu­mulat datorii mari, aparent insurmontabile. Firma trebuie să întru­nească cumulativ condițiile prevăzute de Legea 85/2006, republicată, pri­vitoare la pragul creanței de 45.000 ron, respectiv mai mult de 90 de zile întîrziere la plata datoriilor către terți (creanțe bugetare, salariale, chiro­grafare sau ga­rantate). Solicitarea către Tribunal se poate face fie de către creditorii firmei aflate în incapacitate de a-și rambursa datoriile sau în multe cazuri chiar de către acționarii firmei în cauză, pentru a se proteja prin cîștigarea de timp pentru a-și remodela afacerea.

Pasul 2. Ce decid acționarii?

Adunarea generală a creditorilor numește un practician in insolvență (ad­ministrator sau lichidator judiciar), urmînd ca acesta să fie confirmat sau schimbat de adunarea creditorilor, care face un raport detaliat către creditori. El evaluează patrimoniul firmei și bunurile care îl compun și care pot fi valorificate ulterior prin vînzare acestora în cadrul unor licitații publice sau prin alte metode combinate prevăzute de lege. Creditorii formează o masă credală pentru recuperarea datoriilor, numite creanțe în limbaj specific. Datoriile pe care alte firme le datorează societății aflate în insolvență poartă numele de arierate.

Pasul 3. Analiza și deciziile

Lichidatorul efectuează analiza și propune un plan de reorganizare judiciară în cazul în care constată că există indicii de revenire a firmei pe o durată de minimum șase luni. Acest raport e prezentat AG a creditorilor, care trebuie să îl adopte sau îl poate respinge. În cazul în care nu există indicii de redresare, lichidatorul propune Tribunalului intrarea în faliment a acesteia, cu respectarea  etapelor și procedurilor pre­văzute de lege, urmând ca la final, când nu mai există bunuri nevalorificate în averea debitoarei, iar creditorii nu avansează sume pentru continuarea procedurii, acesta va întocmi un raport, pe care îl va supune aprobării creditorilor și judecătorului sindic, cu propunerea de închidere a procedurii și implicit de radiere a acesteia de la Oficiul Registrului Comerțului.

Pasul 4. Datoriile către salariați au prioritate față de creanțele bugetare

În caz de lichidare și faliment și, implicit, de lichidare a patrimoniului, valorificarea patrimoniului din averea debitoarei sumele obținute ur­mează să fie distribuite astfel:

# Taxe timbre judiciare, orice alte cheltuieli aferente vânzării bunirilor inclusiv cheltuieli pentru conservarea și administrarea acestora precum și onorariul practicianului în insolvență (fix/sau variabil) și plata altor persoane angajate în procedură (experți)
# Creanțele garantate, grevate de gajuri ipoteci sau drepturi de retenție
# Creanțe izvorâte din raportul de muncă, creanțele reprezentând credite cu dobânzi și cheltuieli aferente acordate după deschiderea procedurii
# Creanțe bugetare, creanțe reprezentînd sume datorate unor terți în baza unor obligații de întreținere, alocații pentru minori sau de plata unor sume periodice destinate asigurărilor mijloacelor de existență
# Creanțele reprezentând sumele stabilite de judecătorul sindic pentru întreținerea debitorului și a familiei sale dacă este persoană fizică
# Creanțe chirografare (furnizori de bunuri sau servicii, materii prime, materiale, consumabile etc) și creanțe subordonate (în general cre­dite acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acționar care deține cel puțin 10% din capitalul social)
# Creanțe izvorâte din acte cu titlu gratuit.

Alte observații:

Trebuie menționat că procedura de insolvență nu înseamnă neapărat încetarea activităților normale ale societății. Aceasta, dacă este bine condusă, poate să transforme perioada insolvenței într-un nou început, în care își redimensionează afacerea, echilibrează cheltuielile în con­cordanță cu capacitatea de a face venituri și astfel sînt șanse ca, la finalul perioadei de restructurare, societatea să fie mai sănătoasă din punct de vedere economic. De reținut că unul din principiile de bază ale procedurii colective a insolvenței este maximizarea averii debitoarei și nu maximizarea pasivului acesteia, în frauda și dauna creditorilor.

Pendiuc: „Insolvența îngreunează procedura de preluare a clubului”

Primarul Piteștiului, Tudor Pendiuc, a fost luat prin surprindere de decizia luată de cei care con­duc FC Argeș. Edilul spune că intrarea în insol­ven­ță va complica si­tu­a­ți­a privind o eventuală preluare a clubului de către autoritățile locale: „Această op­ți­une a lor m-a luat prin surprindere. Am a­vut o dis­cuție cu Cătălin Barbu și i-am spus să mai aibă răb­­dare două săptămâni. Fir­ma sta­bilită de noi va prezenta, săptămâna vi­i­toa­re, rezultatele auditului. Declararea in­­sol­venței va îngreuna procedura de pre­lu­a­re a clubului. Vom analiza situația în noul con­text”.

Sursa: Curierul Zilei

Marius ANGHEL 14 Jun. 2013, 13:46 Seria 2
Pe aceeași temă