Administratorul judiciar vorbește despre situația de la FC Argeș: „Dacă nu găsesc bani, cer falimentul!”

Marius ANGHEL 26 Jun. 2013, 15:38 Seria 2

După ce administratorul Cătălin Barbu a cerut Tribunalului Comercial Argeș intrarea clubului FC Argeș în insolvență, instanța a admis ce­re­rea grupării din Trivale și l-a desemnat ca administrator judiciar al e­chi­pei pe Nicolae Enoiu. Acesta va face un plan de reorganizare și va încerca să mențină clubul pe linia de plutire.

Noul șef de la FC Argeș spune că nu a identificat până acum resurse financiare ca să-și poată con­tinua activitatea. Enoiu spune că, în eventualitatea în care nu se va găsi un investitor, va cere falimentul clubului.

Pentru a impulsiona au­tori­tățile locale să găsească un investitor, administratorul judiciar îi va cere o hârtie scrisă lui Cornel Penescu, prin care acesta renunță la ba­nii pe care i-a băgat în club. Administratorul judiciar va avea o întâlnire și cu jucătorii înainte de reunirea lotului, în care le va explica situația reală.

2 milioane euro, datoriile clubului

– Situația clubului cum se prezintă?
– Pe 19 iunie am fost numit ad­mi­nis­tra­tor judiciar la FC Argeș de către Tri­bu­na­lul Comercial Argeș, după ce acționarul majoritar a cerut intrarea în insolvență. De­bitorul a solicitat insolvența pentru a se pro­teja în fața creditorilor și pentru a se pu­tea continua activitatea. Principala da­to­rie a clubului este către Ministerul Fi­nan­țelor care au de recuperat 3 milioane de lei. În primă instanță s-a întocmit un gra­fic de reeșalonare. Au plătit o pe­ri­oa­dă, dar, după aceea, nu au mai plătit, iar în­țelegerea cu Finanțele a căzut. Datoriile către bugetul de stat și către terți sunt de aproximativ 2 milioane de euro. În afară de datoria către Fisc, cea mai mare parte a datoriilor sunt către firmele domnului Pe­nes­cu.

– Care este primul pas pe care îl veți face?
– Conform legii, va trebui să fac o a­naliză amănunțită a situației și a pa­tri­mo­ni­ului. Voi face un inventar al datoriilor că­tre Finanțe și creditorii clubului. Voi vedea aportul finan­ciar al domnului Penescu și al firmelor sale ca acționari majoritați ai clu­bului și voi încerca să obțin o hârtie scri­să de la domnul Pe­nescu, prin care a­ces­ta va renunța la ba­nii pe care i-a băgat în club, dacă se va găsi un investitor. A­cest lucru poate simpli­fica destul de mult o eventuală preluare a echipei.

Nu am identificat resurse financiare

– Ați studiat actele contabile ale clubului și ce ați găsit?
– Timpul a fost destul de scurt pentru a stu­dia în amănunt actele. Pe 14 august es­te următorul termen la instanță, în care va tre­bui să prezint judecătorului sindic so­luțiile pe care le-am identificat pentru a con­tinua activitatea. Dacă nu voi găsi so­lu­ții, este po­si­bil ca la ședința din 14 au­gust să cer falimentul clubului.

– Cu jucătorii ați discutat?
– Încă nu, dar le voi trimite o notificare prin care le voi spune că le voi menține con­­ven­țiile pe care le au cu FC Argeș. Cam­pionatul va începe în august, iar pro­ble­ma cea mai mare nu este începerea lui, ci menținerea echi­­pei în Liga a II-a. Voi analiza chel­tuielile ne­cesare și res­tan­țele financiare care sunt. Vreau să vă spun că până acum nu am identificat re­sur­se pentru a face planul de reor­ga­ni­za­re.

Vânzarea jucătorilor, o soluție de moment

– Vânzarea fotbaliștilor este o soluție?
– Este o soluție doar de moment. Eu tre­­buie să identific surse pentru con­ti­nu­a­rea acti­vității pe termen mai lung. De­gea­ba cer eu pe un jucător 100.000 de euro, dacă nimeni nu vrea să-l cumpere. Prețul unui fotbalist este dat de piață și de va­loa­rea lui.

– Dacă un posibil investitor va fi interesat de echipă, ce trebuie să facă?
– Trebuie să vină să discute cu mine și să își exprime în scris intenția de a prelua clu­bul. În august, potențialii investitori vor ști foarte clar ce cumpără. Voi definitiva ma­sa cre­dală, iar dacă Penescu va re­nun­ța la ba­nii pe care i-a băgat, datoriile vor scădea sim­țitor. Trebuie convocată A­du­narea Acți­o­na­­rilor și numit un ad­mi­nis­tra­tor special ce le va apăra interesele. Vreau să vă spun că dintre toți acționarii doar Penescu a băgat bani în club în ul­ti­mii ani. Primăria și Consiliul Județean pot salva echipa

– Ați evaluat patrimoniul clubului?
– Încă nu, dar voi face o evaluare a po­ten­­ți­alului clubului, în care voi include și po­­te­­n­ți­alul uman. Aici mă refer și la Cen­trul de Co­pii și Juniori, care este pri­mor­di­al. Aceas­tă evaluare ne va da posi­bi­li­ta­tea să con­­ti­nu­ăm activitatea sau nu. Da­că nu vom găsi so­luții, va interveni fa­li­men­tul. În acest mo­ment, resursele fi­nan­ci­are ale clubului sînt zero, dar nu trebuie să fim sceptici. Un ev­entual investitor poa­te scoate clubul din impas.

– Pe 15 iulie este programată reunirea lotului. Ce le veți spune jucătorilor?
– Nu îmi place să mint și să amăgesc oa­me­nii și le voi spune în față care este re­a­li­­tatea. Vor afla ce vreau să fac și tre­buie să fie de acord cu acest plan, spre a-și con­ti­nua activitatea. Nu își pot depune me­­morii să plece liberi de contract, fiind­că le-am me­­n­­ținut convențiile pe care le au. În acel plan de redresare, voi trece și chel­­tuie­lile cu­­­­rente pe parcursul unui se­zon compe­ti­ți­o­nal.

– Dacă planul de reorganizare nu va da rezultate, ce soluții ar mai fi?
– Cea mai bună soluție ar fi găsirea unui in­vestitor, însă, dacă nu se va găsi, cei­lalți acționari care sunt în club pot face o infuzie de capital pentru continuarea ac­tivității. Pri­mă­ria și Consiliul Județean au posibilitatea să sal­veze echipa și să re­de­vină acționari ma­joritari.

Sursa: Curierul Zilei

Marius ANGHEL 26 Jun. 2013, 15:38 Seria 2
Pe aceeași temă